Finska ungdomsorganisationer formulerade teser för att stärka ungdomars inkludering och välbefinnande – Kräver åtgärder från politiska beslutsfattare i Finland och Europa

30.11.2022 | Utbildningsstyrelsen

Den 30 november 2022 publicerades de teser som 20 framstående finländska ungdomsorganisationer har formulerat och skrivit under tillsammans. Teserna sammanställdes i en workshop den 11 november 2022 och de färdiga teserna överlämnades till Europaminister Tytti Tuppurainen. FSS var med och sammanställde teserna.

Europaminister Tytti Tuppurainen med ungdomsorganisationernas representanter. Fotograf: Niina Rodionoff

Målet med Europaåret för ungdomar är att höja ungas röster i beslutsfattandet och ge en bestående inverkan på ungdomars deltagande. Finska ungdomar är i allmänhet positivt inställda till EU, och de intresserar sig alltmer för politik och samhälle. Unga hamnar dock ofta åt sidan när beslut fattas i frågor som är viktiga för dem. Arvet från temaåret bör vara konkreta och effektiva åtgärder som stödjer ungas deltagande i demokratiskt beslutsfattande. Europeiska unionen ska se ut som unga och unga ska känna att unionen också är deras.

Finska ungdomsorganisationer samlades fredagen den 11 november 2022 för att diskutera hur man kan göra temaårets arv hållbart.

Under workshopen formulerade organisationerna tre gemensamma teser och lösningar som de vill att beslutsfattare ska binda sig till i Finland och EU. De färdiga avhandlingarna överlämnades till Europaminister Tytti Tuppurainen i ett rundabordssamtal som hölls samma dag.

Huvudteserna var följande:

  1. Ingen “ungdomstvätt” utan verklig påverkan
  2. Man måste ta hand om de unga nu och minska framtidens osäkerhetsfaktorer
  3. Vi behöver ett enhetligt EU som agerar i enlighet med sina värderingar för att lösa vår tids och framtidens brännande utmaningar

Teserna och lösningarna finns i sin helhet på Europaåret för ungdomars webbplats.

De representerade parterna är: Allianssi, Allianssis EU-ungdomsdelegat, Unga Européer, European Youth Parliament Finland, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Samlingspartiets Ungdomsförbund, Sametingets ungdomsråd, Seta, Socialdemokratisk Ungdom rf, Finlands Yrkesstuderandes Förbund – SAKKI rf, Suomen Keskustanuoret ry, Finlands Kristdemokratiska Unga, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf, Finlands Scouter, Suomen Somalia-verkosto, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf, Svensk Ungdom, Vänsterunga 

Tilläggsinformation:

Cecila Huhtala, Ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund

044 980 7553, cecilia.huhtala@skolungdom.fi

Anna Peltoniemi, projektchef, Europaåret för ungdomar

050 472 5484, anna.peltoniemi@oph.fi

Länkar:

https://www.oph.fi/sv/temaarets-arv-ungdomsorganisationernas-teser-till-beslutsfattare

https://www.oph.fi/sv/europaaret-for-ungdomar