PRESSMEDDELANDE 
30.1.2024

Förbundet Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund uttrycker sin oro över den ökande trenden där skolor på andra stadiet övergår till enbart digitala läromedel och uppmanar till en mer nyanserad och hälsosam lärmiljö.

Skolan bör ta vara på de möjligheter digitaliseringen medför, men digitaliseringen bör vara ändamålsenlig och inte ett självändamål. Förbundet Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund betonar vikten av att erbjuda studerande tryckta läromedel som ett komplement till de digitala, med hänsyn till studerandenas välbefinnande och hälsa.

Enligt Föräldrabarometern 2022 (Förbundet Hem och Skola) uttrycker vårdnadshavare oro över sina barns välbefinnande på grund av den ständiga uppkopplingen. Många studerande upplever också själva det som ansträngande att använda digitala läromedel i den omfattning som förutsätts idag och säger att det är svårt att lära sig med digitala läromedel. 

Studier visar att långvarig användning av datorskärmar kan leda till ögonbelastning, trötthet och andra hälsoproblem. Dessutom kan användningen av digitala enheter före sänggåendet påverka sömnkvaliteten negativt.   Förbundet Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund betonar vikten av att också beakta dessa hälsoaspekter vid val av läromedel.

Nora Grotenfelt, ordförande för Förbundet Hem och Skola, understryker att valet av läromedel inte bara är en pedagogisk fråga utan också en hälsomässig. “Sömnen spelar en avgörande roll för lärandet. En god natts sömn är viktig för att hjärnan ska kunna bearbeta och befästa ny kunskap.”

Cecilia Huhtala, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund, påpekar att dagens situation med studerande som själva köper tryckta böcker leder till social orättvisa och motsäger målsättningen med den utvidgade läroplikten.

Förbundet Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund uppmanar utbildningsanordnare att aktivt lyssna på studerande, föräldrar och lärare för att skapa en lärmiljö som främjar både akademisk framgång och välbefinnande.

För ytterligare information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Cecilia Huhtala, ordförande, Finlands svenska skolungdomsförbund, tfn. 050 322 7715
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola, tfn. 050-3362016