EU-valet närmar sig och vi på FSS vill upplysa och uppmuntra er att ta del av beslutsfattningen. EU-val ordnas vart femte år, där 720 ledamöter väljs från alla 27 EU-medlemsländer.

EU-valet ordnas söndagen den 9 juni i Finland och alla myndiga EU-medborgare har rätt att rösta i valet. I Finland väljs 15 st ledamöter, kandidaterna bör ställas upp av ett registrerat parti eller av röstberättigade som bildat en valmansförening. Listan på kandidater fastställs den 10 maj. 

Det är viktigt att notera att även om valen organiseras av nationella politiska partier, så väljer de flesta ledamöter att gå med i transnationella politiska grupper efter att de valts. Detta är ett sätt att samarbeta över nationsgränserna och påverka politiken på EU-nivå. 

Skillnaden mellan Rådet, Europaparlamentet och kommissionens uppgifter?

Den stora skillnaden mellan grupperna är befogenheterna, vad de gör och representerar. 

Europeiska rådets uppgifter

Europeiska rådet är en plattform där EU-ländernas stats- och regeringschefer möts för att sätta den övergripande politiska riktningen för EU samt fastställa prioriteringar. Rådet leds av en ordförande som väljs för en mandatperiod på 2,5 år. Den enda lagen som rådet antar är eventuella ändringar av EU-fördragen.

Ministerrådets uppgifter (Europeiska unionens råd)

Ministerrådet är sammansatt av medlemsländernas ministrar och träffas för att anta lagar samt samordna politik. Beroende på ämnet som diskuteras samlas ministrar från relevanta områden, till exempel miljöministrarna vid diskussioner om klimatkrisen. Ministerrådet delar beslutanderätt om EU-lagar med Europaparlamentet.

Kommissionens uppgifter

Europeiska kommissionen är EU:s huvudsakliga verkställande organ. Den föreslår lagstiftning som sedan granskas och antas av Europaparlamentet och ministerrådet. Utöver initiativrätten ansvarar kommissionen för EU:s politik, budget och övervakar att medlemsländerna tillämpar EU-lagstiftningen korrekt. 

Europaparlamentets uppgifter 

Europaparlamentet representerar EU-medborgarnas intressen och dess ledamöter väljs direkt av medborgarna i EU-valet. Parlamentet delar befogenheter att lagstifta med ministerrådet och godkänner EU:s budget.

Varför ska du rösta i EU-valet?

Att rösta i EU-valet är avgörande eftersom ärenden som behandlas i EU påverkar alla medlemsländer. Lagstiftning som beslutas i EU är av betydelse för viktiga frågor såsom klimatkrisen, ekonomi, utbildning och säkerhet. Dessutom har EU-beslut direkta konsekvenser för kommunerna. Faktum är att hela 45% av de beslut som fattas i kommunerna grundar sig på EU-lagstiftning, särskilt inom områden som klimatpolitik där upp till 76% av besluten grundar sig på EU-beslut. EU-valet är alltså på sätt och vis också ett kommunalval.

Som EU-medborgare har du rätt till rörelsefrihet och att bosätta dig i ett annat medlemsland. Därigenom påverkar EU-lagstiftningen dig som besöker eller är bosatt i ett annat medlemsland.

Genom att delta i EU-valet är du med och påverkar vilka som tar viktiga beslut som berör både ditt eget land och andra medlemsländer. Låt inte andra rösta för din del! Din röst är avgörande för att säkerställa att dina intressen och åsikter representeras på EU-nivå.