#geungaäktamakt

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar de finlandssvenska skolungdomarnas intresse och arbetar för att förbättra skolungdomarnas vardag. Nedan följer FSS målsättningar inför riksdagsvalet 2023. Dessa målsättningar och åtgärder kräver vi att vidtas.

Om du är kandidat i riksdagsvalet 2023 och lovar att du som riksdagsledamot skulle arbeta för att våra målsättningar förverkligas kan du underteckna detta dokument HÄR. Samtliga kandidater som undertecknar FSS målsättningar syns på vår hemsida.

Ungas psykiska ohälsa måste förebyggas!

Ungas psykiska hälsa har försämrats avsevärt under de senaste åren.  Skolan spelar en stor roll i ungas psykiska hälsa och därför måste vi skapa en skolmiljö och vardag för unga som inte skapar stress och förebygger den psykiska ohälsan. Denna kris måste tas på allvar!

  1. Vi kräver att varje studerande ska få ett årligt besök till skolkurator eller psykolog! 

För att förebygga ungas psykiska ohälsa är det viktigt att alla  studerande garanteras ett årligt besök hos skolkuratorn- eller psykologen så att hjälpen blir mer lättillgänglig. Besöken ska  erbjudas jämlikt på båda inhemska språken. Unga behöver få den hjälp de har rätt till och deras psykiska välmående ska inte förminskas.

  1. Vi kräver att terapigaranti ska förverkligas!

Behandlingen av psykisk ohälsa måste ske i rätt tid. Vi behöver därför ta i bruk terapigarantin för att säkerställa att alla vid behov får tillgång till hjälp inom en månad efter att behovet av hjälp har konstaterats.  

  1. Vi kräver mera professionell hjälp på svenska! 

Alla borde få hjälp på sitt eget modersmål och kunna uttrycka sig på sitt känslospråk. Besöken till skolkuratorn eller skolpsykologen ska därför erbjudas jämlikt på båda inhemska språken. Det måste finnas kunniga och professionella kuratorer och psykologer som kan svenska för att säkra svenskspråkiga ungas välbefinnande. När man behöver hjälp ska hjälpen vara nära till och det ska vara lätt att uttrycka sig. 

  1. Vi kräver att skolan ska öka förståelsen för psykisk ohälsa! 

Skolan måste vara en miljö där unga trivs och känner sig som hemma. Stöd och tjänster för psykisk ohälsa måste erbjudas med en låg tröskel för alla studerande. Skolan ska arbeta aktivt med mobbningsförebyggande verksamhet för att alla ska känna sig trygga att vara sig själva. Skolpersonal ska utbildas i psykisk första hjälp för att ha verktyg inom psykisk ohälsa i skolan och finnas där för studeranden. 

Skolan ska vara jämlik och inkluderande!

Skolan ska vara en jämlik miljö för alla, oavsett bakgrund eller identitet. I ett öppet och mångkulturellt samhälle måste alla ha rätt att vara sig själva. Skolan ska främja respektfullt bemötande mot alla individer.

  1. Vi kräver en inkludernade sexualundervisning! 

Sexualundervisningen ska vara öppen och diskutera sexuella läggningar och könsidentiteter på ett normkritiskt sätt. Undervisningen ska ge studerande kunskap och verktyg att hantera sin egen hälsa och sexualitet. 

  1. Vi kräver ett gemensamt åskådningsämne! 

Livsåskådning och religionsundervisning måste slås ihop. Målet borde vara att öka studerandenas kulturella och religiösa förståelse i dagens mångkulturella samhälle. Fokuset måste ligga på att öka förståelsen och respekten av olika religioner, kulturer och livsåskådningar. 

  1. Vi kräver högklassigt undervisningsmaterial på alla språk! 

Kvaliteten av undervisningsmaterialet har en avgörande roll för studerandens lärande och ska därför vara av högklassig nivå och aktuellt oavsett undervisningsspråk. I nuläget har många undervisningsmaterial bristfälliga översättningar eller så behöver lärarna producera eget material. Svenskspråkiga studeranden i Finland har samma rättigheter till högklassigt undervisningsmaterial som finskspråkiga studeranden vilket också måste synas i praktiken!

Ge unga äkta makt!

Ungas framtidstro har försämrats avsevärt, bekymmer och idéer tas inte i beaktande av beslutsfattare. Vi måste därför ge unga fler möjligheter att påverka och blir hörda i beslutsfattandet.

  1. Vi kräver att rösträttsåldern sänks till 16 år! 

Ungas förtroende för demokratin måste stärkas. Därför ska rösträttsåldern sänkas till 16 år. Skolan ska ta en aktivare roll i att stödja förstagångsväljare med tillräcklig information kring val samt om att avlägga sin röst. 

  1. Vi kräver att ungas röst har en betydelse! 

Varje dag fattas otaliga beslut som påverkar unga, på alla områden och inte bara inom utbildningsfrågor. Samhället måste se till att ungas åsikter blir hörda på alla områden samt möjliggör till förändring vid alla nivåer av beslutsfattandet.

  1. Vi kräver hårdare åtgärder mot klimatkrisen!

Vår tids största hot är klimatkrisen. Det krävs mindre prat och mer beslut, även obekväma, för att bromsa klimatkrisen. Konkreta åtgärder behöver göras nu av beslutfattare ifall vårt liv på jorden ska säkerställas.

Hör andra stadiets studerandes intressen!

1. Vi kräver att antagningen till tredje stadiet ska förändras!

Antagningen till tredje stadiet måste bli mer jämlikt och ge  studerandena samma möjligheter oberoende utbildning. Vikten av studentexamen i antagningen till tredje stadiet borde sänkas. I nuläget är gymnasiets allmänbildande roll hotad och situationen är ohållbar.

2. Vi kräver mer finansiellt stöd till yrkesstuderande!

De nuvarande nivån på studiepenning för yrkesstuderande är för låg, och många måste ta stora mängder studielån för att finansiera sin studier. Studiepenningen måste därför höjas med 100 euro för att minska på behovet av lån. Att studera en yrkesexamen får inte leda till ohållbar nivå av skuld. 

3. Vi kräver att yrkesutbildningen inte centraliseras!

Inom andra stadiets yrkesutbildning sker en centralisering som har stor påverkan på hur många och vilka studerande som väljer att gå en yrkesutbildning samt påverkar hur arbetsmarknaden i regionerna ser ut. För att trygga regionernas livskraft och ungas studiemöjligheter måste vi se till att utbildningsutbudet sprids ut i regionerna i samverkan med arbetsmarknaden.