Finlands Svenska skolungdomsförbund rf. har formulerat teser för regeringsförhandlingarna. FSS vill att ungdomars åsikter tas i beaktande i beslutsfattande – kräver åtgärder som främjar ungdomars välbefinnande. 

Den 2.5.2023 inledde Samlingspartiet, Svenska Folkpartiet, Sannfinländerna och Kristdemokraterna regeringsförhandlingarna på Ständerhuset i Helsingfors. Nu uppmanar FSS alla som deltar i regeringsförhandlingarna att ta ungdomars åsikter och idéer på allvar. 

Det behövs konkreta och effektiva åtgärder i regeringsprogrammet som stödjer ungas deltagande i det demokratiska beslutsfattandet. 

Vi unga är en viktig del av samhället och ungdomars perspektiv på samhällsfrågor behöver beaktas för att säkerställa en hållbar framtid. 

Finlands Svenska skolungdomsförbund  har sammanställt nio teser för regeringsförhandlingarna. Dessa nio teser har som syfte att främja ungdomars välbefinnande och motverka klimatförändringen. FSS uppmanar att ungas röst tas i beaktande i beslutsfattande och att följande nio teser kommer att inkluderas i Petteri Orpos regeringsprogram:

Ungas psykiska ohälsa måste förebyggas!

Ungas psykiska hälsa har försämrats avsevärt under de senaste åren.  Alla borde få hjälp på sitt eget modersmål och kunna uttrycka sig på sitt känslospråk. Besöken till skolkuratorn eller skolpsykologen ska därför erbjudas jämlikt på båda inhemska språken. Det måste finnas kunniga och professionella kuratorer och psykologer som kan svenska för att säkra svenskspråkiga ungas välbefinnande. När man behöver hjälp ska hjälpen vara nära till och det ska vara lätt att uttrycka sig.

Med denna motivering, anser FSS att följande tes bör inkluderas i regeringsprogrammet: 

Tes 1: 
Det ska genomföras en omfattande kartläggning av tillgången, utmaningarna och utvecklingsbehoven av den svenskspråkiga mentalvården och skapa en långsiktig handlingsplan för att säkerställa likabehandling inom vården. 

Skolan ska vara jämlik och inkluderande!

Skolan ska vara en jämlik miljö för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, hemkommun eller identitet. En utbildning ska inte leda till ohållbar nivå av skuld. Kvaliteten av undervisningsmaterialet har en avgörande roll för studerandens lärande och ska därför vara av högklassig nivå och aktuellt oavsett undervisningsspråk. Inom andra stadiets yrkesutbildning sker en centralisering som har stor påverkan på hur många och vilka studerande som väljer att gå en yrkesutbildning samt påverkar hur arbetsmarknaden i regionerna ser ut. För att trygga regionernas livskraft och ungas studiemöjligheter måste vi se till att utbildningsutbudet sprids ut i regionerna i samverkan med arbetsmarknaden.

Med denna motivering, anser FSS att följande teser bör inkluderas i regeringsprogrammet: 

Tes 2:
Det ska genomföras en omfattande utredning av tillgången, utmaningarna och utvecklingsbehoven när det gäller svenskspråkiga läromedel och verktyg samt skapa en långsiktig handlingsplan för att säkerställa jämlikhet i läromedlen. 

Tes 3:
Utbildningen på andra stadiet ska förbli avgiftsfri och dess finansiering ska säkerställas.

Tes 4:
Studerandes skuldsättning ska förebyggas genom att höja studiestödet med 100 euro.

Tes 5:
Att säkerställa tillgången till yrkesutbildning på regional nivå. 

Ge unga äkta makt! 

Ungas framtidstro har försämrats avsevärt, bekymmer och idéer tas inte i beaktande av beslutsfattare. Vi måste därför ge unga fler möjligheter att påverka och blir hörda i beslutsfattandet.

Med denna motivering, anser FSS att följande teser bör inkluderas i regeringsprogrammet: 

Tes 6:
Det ska genomföras en utredning om att sänka åldern för att underteckna ett medborgarinitiativ till 16 år och på så sätt förbättra ungdomars möjligheter att påverka samhällsbeslut. Det ska även genomföras en utredning om att sänka rösträttsåldern till 16 år för att förbättra ungdomars möjligheter att rösta i val. 

 Tes 7:
Det ska genomföras åtgärder för att stärka ungdomars deltagande i det lokala beslutsfattandet, bland annat genom att i kommunallagen och lagen för välfärdsområden införa närvaro- och yttranderätt för ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige garanteras också initiativrätt i det lokala beslutsfattandet. 

Finland bör hålla fast vid sina klimat- och miljömål! 

Finland har ett ansvar att ta hand om miljön och klimatet för att främja en hållbar utveckling. Det är barns, ungas och kommande generationers framtid som är mest akut hotad av den pågående klimatkrisen, vilket orsakar oro och ångest. Klimatförändringarna är inte längre en framtida utmaning, utan vi lever redan nu i en tid av klimathot. De kommande åren är avgörande  och av denna orsak är det ytterst viktigt att Finland håller fast vid sina klimat- och miljömål.  

Med denna motivering anser FSS att följande teser bör inkluderas i regeringsprogrammet: 

Tes 8:
Finland ska hålla fast vid målet om koldioxidneutralitet 2035. 

Tes 9:
Det ska utarbetas ett räddningspaket för kolsänkorna och avverkningen av Finlands skogar ska avgränsas.   

Cecilia Huhtala

Förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf. 

För mer information: 


Cecilia Huhtala 
Förbundsordförande
cecilia.huhtala@skolungdom.fi
+358 50 322 7715 

Vilma Wasström
Vikarierande politisk sakkunnig
vilma.wasstrom@skolungdom.fi
+358 50 526 9776