Administration

Förbundets verksamhet styrs av föreningens stadgar, föreningslagen och interna styrdokument (förbundsstyrelsens arbetsordning, personalstadgan och ekonomistadgan). Verksamhetsplanen och politiska programmet som godkänns årligen på förbundets årsmöte styr förbundets verksamhet respektive intressebevakning.

Ledningsdokument

Sätta in: Politiska programmet, verksamhetsplanen, personalstadgan, strategin, likabehandlingsplanen, stadgar, lönestadga, ekonomi stadga och eventuellt någon annan?

Revision

Som förbundets CGR-revisionssammanslutning fungerar Mikael Söderlund, Oy Redodata Ab. 

Finansiärer

Förbundet finansieras av medlemsavgifter från personliga och stödjande medlemmar, statsunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet, annonsintäkter från förbundets publikationer (medlemstidningen Elevbladet och läsårs kalendern), donationer, sponsring och övriga understöd från fonder och stiftelser.