Finlands svenska skolungdomsförbund FSS rf samlar årligen skolungdomar från hela Svenskfinland till sitt årsmöte och högsta beslutande organ Elevriksdagen ERIK. Helgen 12-14.5.2023 sammanträdde FSS till Elevriksdag i Närpes. Årsmötet var präglat av utförliga och sakliga debatter. Under årsmötet behandlades bland annat det politiska programmet, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes och en ny förbundsstyrelse valdes. 

Årsmötet inleddes med hälsningar från Närpes bildningsdirektör Åsa Snickars och Anton Åkerman som representerade Närpes ungdomsfullmäktige och Närpes gymnasiums studerandekårsstyrelse. 

I och med inkomna motioner väcktes debatt om drogpolitik och abortlagstiftning. Av motionerna godkände Elevriksdagen bland annat “Alla förtjänar en duglig skolbyggnad”, “Förbättrad stödundervisning” och “Slopa inkomstgränserna”. 

Under politiska programmets genomgång väcktes särskild debatt kring läroplikt. Elevriksdagen fastställde att de finlandssvenska skolungdomarna är nöjda med den förlängda läroplikten. Övriga aktuella frågor var digitaliseringen och rösträttsåldern.

I verksamhetsplanen fastställdes det att FSS ska fortsätta jobba för ungas ställning i samhällsdebatten och värna om ungas påverkningsmöjligheter. Ett exempel på ett mer specifikt mål i verksamhetsplanen är att öka ungas förståelse för EU och dess betydelse.

Elevriksdagen valde också en ny förbundsstyrelse under veckoslutet. Cecilia Huhtala, 19 år och hemma från Österbotten, valdes om till förbundsordförande. 

Cecilia Huhtala känner sig redo att inleda ett till verksamhetsår som förbundsordförande, “Under ERIK har vi har fått insikter och nya idéer samt många ändringar i politiska programmet vilka kommer att inspirera nästa år” säger Huhtala. 

Till förbundets första vice ordförande valdes Tilda Cederberg (18, Vasa)  och till andra vice ordförande valdes Niko Partanen (17, Helsingfors).

Till styrelsemedlemmar valdes Elodie Böhling (17 år, Borgå), Emma Karmanheimo (15 år, Borgå), Fanny Östergård (15, Borgå), Isak Henricson (17 år, Jakobstad), Lilja Benton (16 år, Larsmo) Dominic Hamro (16 år, Helsingfors), Sonja Engström (17 år, Pemar).

Tilläggsinformation ges av:
Cecilia Huhtala 
Förbundsordförande
050 322 7715
cecilia.huhtala@skolungdom.fi