Pride-månaden firas återigen under hela juni månad. Pride är en årlig händelse och rörelse som firas över hela världen för att främja jämlikhet och acceptans för HBTQI+ personer. Pride är inte bara en fest, utan  handlar även om att uppmärksamma de utmaningar och diskriminering som fortfarande existerar i vårt samhälle. Finlands Svenska skolungdomsförbund rf. uppmärksammar HBTQI+-rättigheter i hela sin verksamhet och arbetar för att skapa ett mer inkluderande och rättvist samhälle för alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

År 2021 lämnades medborgarinitiativetEhjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” in till Sanna Marins regering. Medborgarintiativets mål var att kriminalisera omvändelseterapi. Med omvändelseterapi menas de metoder som används för att ändra en persons, ofta en ungdoms, köns- eller sexuella identitet för att få den att passa in i ett cis- heteronormativt samhälle.  Tyvärr, bestämde Social- och hälsovårdsutskottet att bordlägga medborgarinitiativet på grund av tidsbrist. 

Under våren samlade ett nytt medborgarintiativ, Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot, underskrifter för att kriminalisera omvändelseterapi. Finlands Svenska skolungdomsförbund stöder initiativet och uppmanar den nya regeringen att behandla medborgarinitiativet med omsorg. Enligt diskrimineringslagen (1325/2014, 3  § 8), får ingen diskrimineras på grund av sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Myndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att främja likabehandling och myndigheter ska på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller sexuell läggning. 

Enligt THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) utlåtande från 2022, finns det inga medicinska belägg för omvändelseterapi, samt att sexuell läggning och könsidentitet inte kan patologiseras eller vara föremål för rekonstruktiva behandlingar. Enligt THL, är metoderna som används inom omvändelseterapi speciellt skadliga för ungdomar. Eftersom dessa metoder ofta sker i religiösa och/eller familjesammanhang har individen i praktiken mycket få möjligheter att samtycka eller vägra till proceduren. Detta kränker individens rätt till autonomi, och leder i många fall till psykiskt illamående och som värst till självmordsbenägenhet. Det är skamligt att Finland, som modern rättsstat, fortfarande möjliggör dessa skadliga åtgärder.

Rikkomaton-medborgarinitiativet samlade in 50 000 underskrifter under veckoslutet och således förflyttas initiativet över till riksdagens behandling. Denna gång får inte initiativet omkastas på grund av tidsbrist, utan ska behandlas under den kommande regeringsperioden. FSS uppmanar den nya riksdagen att vidta åtgärder för att kriminalisera omvändelseterapi, eftersom dessa metoder kränker individens självbestämmanderätt och förvärrar ungas psykiska välmående.