Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS ger ett utlåtande om regeringens förslag till ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag och lyfter fram de centrala konsekvenserna av förslaget för studerande. 

Nedskärningar i bostadsbidraget begränsar möjligheten att studera

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL, Suomen opiskelija-allianssi OSKU, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK och Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL uttrycker gemensamt sin djupa oro över att de föreslagna nedskärningarna i bostadsbidraget i grunden försvagar möjligheterna till utbildning och heltidsstudier. 

Den föreslagna genomsnittliga nedskärningen på 76 euro i bostadsbidraget för studerandehushåll skulle begränsa möjligheten för många människor att studera på heltid, eftersom förmånerna inte längre är tillräckliga för att ge en stabil inkomst. Tröskeln för att påbörja studier och utexamineras kommer att bli ännu högre, vilket leder till en kraftigare minskning av inkomsterna. I synnerhet unga människor som upplever tröskeln för att studera som hög, till exempel på grund av bristande skolresultat, en trasig ungdom eller de som har möjlighet till enbart deltidsstudier, kan skjuta upp sina studier eller hoppa av utbildningen helt och hållet. 

De förbund som representerar studerande på andra och tredje stadiet i Finland anser att nedskärningar i studerandenas inkomster står i farlig konflikt med de samhälleliga målen för utbildningspolitiken. Inkomsterna under studietiden är direkt kopplade till möjligheterna, incitamenten och förmågan att studera. Det är inte möjligt att minska studerandenas inkomster och samtidigt höja utbildningsnivån. Det är inte heller möjligt att förkorta utbildningstiden och utbilda hela åldersgruppen för att uppnå en examen på andra stadiet, eftersom arbete och tillgång till grundläggande välfärd blir ännu mer attraktiva alternativ för unga människor och möjligheten att bli heltidsstuderande blir mindre attraktiv. I slutändan kommer färre, mer skuldsatta och utmattade nyutexaminerade att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som vårt samhälle desperat behöver mer arbetskraft. 

Tillsammans uppmanar förbunden regeringen att se till att de nedskärningar av studenternas inkomster som försämrar tillgången till utbildning inte genomförs och att de studerandes försörjningsmöjligheter skyddas. 

[Slutet av det gemensamma uttalandet]

Regeringens planerade förändringar av bostadsbidraget kommer att ha en särskilt negativ inverkan på den ekonomiska situationen för studerande vid yrkesutbildningar. Många ungdomar som studerar vid yrkesskolor har tvingats flytta till egna hem för att kunna studera inom sitt valda område, och deras försörjning är starkt beroende av bostadsbidrag. Det nuvarande studiestödet ger inte tillräcklig trygghet för en skälig levnadsstandard, vilket har lett till ett ökat beroende av lån för studier. Allt fler ungdomar som tar examen från yrkesskolor har tvingats ta studielån, och FSS är oroliga för att nedskärningar i bostadsbidraget bara kommer att öka studenternas skuldsättning. Regeringens förslag att ändra bostadsbidraget skulle undergräva heltidsstudier och förslaget att avskaffa förvärvsinkomstavdraget skulle avsevärt minska attraktionskraften för deltidsarbete. I praktiken skulle detta innebära att allt fler studerande måste finansiera sin utbildning med lån, eftersom deltidsarbete vid sidan av studierna skulle minska på bostadsbidraget. 

Det går inte att uppnå högre utbildningsnivåer genom att göra heltidsstudier ännu svårare, och den mentala hälsokrisen kan inte lösas genom att tvinga unga människor och studeranden till skuldsättning och heltidsarbete vid sidan av heltidsstudier.

Vi förstår behovet av att balansera budgeten och bryta skuldspiralen, men detta bör inte ske på bekostnad av ungdomar och studeranden. Man kan inte höja nivån på utbildning och kompetens genom att öka den ekonomiska stressen för unga människor och studeranden. 

Det är viktigt att inse att utbildning är en investering i framtiden, och att det är avgörande för samhällets utveckling att stödja den. När man överväger förändringar i bostadsbidraget eller andra beslut som påverkar studenternas ekonomiska situation är det viktigt att ta hänsyn till studenternas behov och välbefinnande. 

Lösningarna bör syfta till att balansera ekonomin och stödja studenternas ambitioner att uppnå högre utbildningsnivåer utan att överbelasta dem ekonomiskt. Att investera i utbildning är en långsiktig strategi som kan ge betydande sociala fördelar. Det är därför viktigt att söka hållbara och balanserade lösningar som samtidigt främjar studerandenas välbefinnande och utbildningsnivå.